Dokumentu Etiko/Documento Ético


Irabazi-Ganemos Errenteriaren Konpromiso Etikoa
Compromiso Ético de Irabazi-Ganemos Errenteria

Kode etiko hau, Irabazi-Ganemos Errenteriaren hautagai eta partaideen jarrera eta praktika zuzenen dekalogo bat jasotzeko asmoz lantzen da, joku araudio berri batzuk ezarriz udal erakundeak partaidetza eta herri enpoderamentuan oinarrituta
gobernatzeko. Benetako birsorkuntza politikoa nahi badugu ekimena hau guztiz beharrezkoa dela ulertzen dugu, herritarroi erabaki politikoak hartzeko gaitasun handiagoa emanez.

Éste código pretende recoger un decálogo de conducta y buenas prácticas de todas las personas candidatas y participantes en la Agrupación de Electores Irabazi-Ganemos Errenteria para fijar unas nuevas reglas del juego a la hora de gobernar las instituciones públicas desde la participación y el empoderamiento ciudadano. Entendemos que esta Agrupación de Electores es necesaria si queremos una regeneración política real, dando a la ciudadanía una mayor capacidad de decisión de las cuestiones políticas.

Irabazi-Ganemos Errenteria ekimena, demokrazia errealan oinarritutako protagonismo politikorako metodo bat da. Ekimen honek, herritarren politikan era zuzenenean partaidetza bultzatzen du. Irabazi-Ganemos Errenteriako kideek beren betebehar politikoa zintzotasun eta osotasunez garatzeko konproisoa hartzen dute gizartearen ongintza etekin pertsonalei lehenetsiz. Irabazi-Ganemos Errenteriak gizaeskubideen alde lan eginez guztiz defendatzen ditu.

La Agrupación de Electores Irabazi-Ganemos Errenteria es un método para el protagonismo político basado en la democracia real, que promueve la participación de los ciudadanos en la política de la forma más directa posible. Los miembros de Irabazi-Ganemos Errenteria se comprometen a desarrollar su labor política con honestidad e integridad, anteponiendo el bienestar de la sociedad al beneficio personal. Irabazi-Ganemos Errenteria defiende y trabaja a favor de los derechos de todos los seres vivos.

Helburua, finantziaketaren gardentasuna, kontuen azalpena eta herritarron erabaki eta partaidetzarako guneak zabalduz eta mekanismo eraginkorra, demokratiko eta herrikoiak hedatuz, herriarekiko gestio politikoa bermatzea da. Etika eta politika
eskutik elkarri hartuta behar dute. Bateratzea eta herritatok gure erakundeen kontrola berreskuratzeko lehenengo urratsa.

El objetivo es garantizar una gestión política comprometida y cercana a la ciudadanía, con mecanismos eficaces, democráticos y populares de transparencia en la financiación y rendición de cuentas y con espacios reales de participación y decisión de la ciudadanía en los asuntos públicos. Ética y política deben ir de la mano. Un primer paso para la confluencia y para que las vecinas y vecinos recuperemos el control de la gestión de nuestras instituciones.

Irabazi-Ganemos Errenteria ekimenaren partaide guztiok kompromiso hauek hartzen ditugu:
Todas las personas participantes en la Agrupación de Electores Irabazi-Ganemos Errenteria se comprometen a:

1. Giza-Eskubideen Aitormen Unibertsalaren aplikazioa, gure gizartearen arlo politiko eta instituzionalean eta bereziki genero berdintasunari dagozkion eskubideak defendatu. Era berean Lurraren Gutuna eta Abereen Eskubideen aitormena onartu
eta gurea egiten dugu. Haur pobrezia salatu eta kontrako ekimenak bultzatu.
Defender la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los ámbitos social, político e institucional de nuestra sociedad, y en especial los relativos a la igualdad de género. Igualmente reconocerán las declaraciones de la Carta de la Tierra y de los Derechos de los Animales. La denuncia de la pobreza infantil y la acción contra la misma.

2. Beti pertsonekiko eta bereziki beste formakuntza politikorekiko errespetu osoa mantendu eta exijitu, udal hauteeskunde hauetara aurkeztu ala ez, eta bat ala beste izar arren, ideia politiko, erlijio ala arraza; kargu publikoak dakartzan erantzunkizun legal eta moralak gure gain hartuz.
Mantener y exigir siempre el máximo respeto hacia cualquier persona, con especial atención al resto de formaciones políticas, con independencia de que concurran o no en éstos comicios y sean cuales fueren sus ideales, religión o raza; asumiendo las responsabilidades legales y morales que tiene el desempeño de un cargo público.

3. Ekimen honetan zintzotasun eta osotasunez lan egin, gure betebeharra bizilagunen zerbitzura jarri, gizartearen ongintza etekin pertsonalari lehenetsiz helburu dugularik.
Desarrollar y realizar las labores de esta Agrupación de Electores como un servicio a las vecinas y vecinos, con integridad y honestidad teniendo como objetivo el bienestar de la sociedad por encima del beneficio personal.

4. Euskararen erabilera defandatu eta hedatu. Era berean, adin ala jatorriz gure hizkuntza ezgutzen ez dutenen herritarren eskubideak ere bermatu.
Defender y fomentar el uso del Euskera. Así mismo se deberán garantizar los Derechos de la ciudadanía que por edad y/o procedencia desconozca el idioma.

5. Herritar guztien ideiak eta interesak ordezkatu naiz eta bat ezpadatoz ere partaidearen ideia eta interesa pertsonalekin.
Representar a las vecinas y vecinos con independencia de que sus ideas o intereses sean o no diferentes de los personales de cada participante.

6. Herri partaidetza bultzatu eta erraztu ekimen honetan naiz eta gure udalekuari dagokion beste erabakietan ere, partaidetza aktiboa, zuzena eta herritarron berdintasuna bultzatuz. Kontutan izango dugu auzoen singulartasuna.
Promover y facilitar la participación ciudadana tanto en esta Agrupación de Electores como en los ámbitos de decisión de nuestro municipio, promoviendo la participación activa, directa e igual de toda la ciudadanía. Se tendrá en cuenta la singularidad de los Barrios.

7. Erabakiak herritar partaidetzaren metodo ireki eta demokratikora lotetsi agindu guztian zehar; administrazio arina eta gardena bultzatuz herritarrek interesa duten gaiak eskura izan dezaten.
Vincular sus decisiones al método abierto y democrático de participación ciudadana a lo largo de todo su mandato; fomentando una administración ágil y transparente en la que los ciudadanos puedan acceder a la información que les compete.

8. Edozein formakuntza politikoekin itunak ekimen honen partaide guztiei irekitako kontsulta bidez onarpen demokratikora menperatzen direla bermatu eta Konpromiso Etiko honen onarpena bultzatu.
Garantizar que cualquier pacto con cualquier otra formación política, sea sometido a la aprobación democrática mediante la consulta abierta al resto de integrantes de la Agrupación de Electores y promover la aceptación de este Compromiso Ético.

9. Herritarroi, edozein pertsonengandik, presio taldeetatik edota lobbiengandik gestio irizpide aldatzera zuzenduta jasotako komukakazioak zabaldu. Irabazi-Ganemos Errenteria ekimena ez dadila inoiz bulegoko politiko profesioalen edota hauen lagunen zerbiturako plataforma bat bilakatu bultzatu. Kontratazio irizpideak ezagutarazi eta ekintzen kontuak herritarroi eman, aurrez aurreko eta birtual, biltzarbidezko eta tresna demokratiko eta irekien bidez.
Difundir ante la ciudadanía cualquier comunicación recibida de personas, grupos de presión o lobbies destinada a modificar su criterio de gestión. Promover que la Agrupación de Electores Irabazi-Ganemos Errenteria no se convierta nunca en una plataforma al servicio de profesionales de la política de despacho y/o amigotes. Hacer públicos los criterios de contratación y rendir cuentas de sus actuaciones ante la ciudadanía, mediante instrumentos presenciales y virtuales, asamblearios, democráticos y abiertos.

10. Lan eta zerbitzu adjudikaziodun izan daitezkeen empresek langileen eskubideak guztiz errespeta ditzaten, gai hau onartzen diren Balndintza Agirietan aipatuz, eta Klausula Sozialak udal kontratazioetan sartzea bultzatuz.
Promover que las empresas que puedan resultar adjudicatarias de obras o servicios, garanticen el máximo respeto a los derechos laborales de sus trabajadores, haciendo hincapié en que dicha cuestión sea incluida en los Pliegos de Condiciones que a tal efecto se aprueben y promover la inclusión de Cláusulas Sociales en las contrataciones públicas.

11. Zinegotzi postura, inongo aberastasun ekonomiko pertsonala pretentziorik gabe heltzea, herritarrei karguek izan beharko duten soldata kontsultatuz eta aldi berean, ekin behar dieten herri zerbituei duintasunez egin dezaten bermatuz.
Acceder al puesto de concejal sin ánimo de enriquecimiento, por lo que se procurará que las retribuciones se ajusten a lo que esperan los ciudadanos y ciudadanas de la responsabilidad de su cargo; garantizando, eso sí, que el servicio público que desarrollen lo hagan con plena dignidad.

12. Dietak ala aparteko ordainsaririk ez kobratzea bilareta joateagatik.
No cobrar dietas o remuneraciones extras por asistir a reuniones.

13. Diru sarrerak, ondasunak eta ondare-etekinak aurkeztu, halaber sortu daitezkeen interes gatazka eta herri auditoritzen elaborazioa erraztu.
Facilitar todos los ingresos, bienes y rendimientos patrimoniales, así como toda información de posibles conflictos de intereses y facilitar la elaboración de auditorías ciudadanas.

14. Bizilagunen zeregin publikoaren kudeaketa eta jarraipenaren eskubide eta betebeharak erraztu, gestio desegoki baten ardurak guztiz bere gain hartuz. Hau posible izan dadila berme eta kargu publikoduten hautagaien kudeaketaren ebaluaketarako mekanismoakeratuko dira, eta herritarrok kudeaketa honetan aktiboki parte hartzeko eskubide eta beharra izango dute, printzipio honen aplikazio zuzen eta zintzoa bermatzeko.
Facilitar el derecho y el deber de las vecinas y vecinos en el control y seguimiento de la labor pública asumiendo la responsabilidad que se derive de una mala gestión. Para que esto sea posible, se establecerán mecanismos de garantía y evaluación de la gestión de las personas con cargos públicos de la candidatura, y la ciudadanía tendrá el derecho y el deber de participar activamente en el control y seguimiento de la labor de los cargos públicos para garantizar una correcta y honesta aplicación de este principio.

15. Kargu guztiei uko egin eta eten berehala, epai-egozte, ustelkeri, irabazi-asmo, trafiko-influentzia, aberastasun-gogo, prebarikazio, bidegabeko aberastasun baliakide publiko eta pribatu erabiliz, sobornatze, bidegabeko erabiltze, diru publikoen jabetza bere interesa naiz hirugarren pertsona alde izatearen aurrean. Halaber, arrazakeri, xenofobia, sexu indarkeria, homofobia ala Giza-eskubide eta laneskubide kontra epai salaketa leporatuz gero, okerreko kudeaketaren erantzunkizuna onartuz.
Renunciar o cesar de forma inmediata de todos los cargos, ante la imputación por la Judicatura de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos, bien sea por interés propio o para favorecer a terceras personas. Así como también en casos de acusación judicial por delitos de racismo, xenofobia, violencia de género, homofobia u otros delitos contra los Derechos Humanos o los derechos de las personas trabajadoras, asumiendo la responsabilidad que se derive de una mala gestión.

16. Baliabide etiko hauek udal-administrazioan betebeharreko arau bilakatu daitezen legezko tresna eta mekanismoak eratu.
Promover los instrumentos y mecanismos legales necesarios para que éstos principios éticos se conviertan en norma obligatoria para todos en la administración municipal.

Dokumentu honen edozein lerro betegabetzeak, ekimen honetatik kanporatzeak eta hautagaiaren karguen eteteak dakar, herritarron eta Irabazi-Ganemos Errenteria ekimen honekin hartutako kompromisoaren erantzunkizuna onartuz.
La falta de cumplimiento de cualquiera de las líneas de éste compromiso ético conllevará la expulsión de la Agrupación de Electores y la revocación del cargo en caso de ser persona electa, asumiendo la responsabilidad que conlleva el compromiso de servicio adquirido con la ciudadanía y con la Agrupación de Electores Irabazi-Ganemos Errenteria.

Kode etiko hau, jarraian aipatzen diren dokumentuetan oinarrituta dago: IRABAZI BARAKALDO lantzen ari den kode etikoa, Ahal Dugu Partizipazio, Gardentasun eta Demokrazioa “Podemos Participar Mas” dokumentoa eta Guayem Barcelona landu duen kode etikoa, era berean beste hauetan oinarrituta dagoena:
Éste código ético ha sido realizado basándose en el documento en el que está trabajando IRABAZI BARAKALDO, así como en el realizado por Podemos Participación Transparencia y Democracia “Podemos Participar Más” y en el documento redactado por Guanyem Barcelona que a su vez ha utilizado documentos varios aportados por compañeros y compañeras de:
– La Trobada Popular Municipalista, a partir d’aquest document; i la CUP ICV, a partir dels estatuts i el Decàleg contra la corrupció; i EUiA, a partir de la Carta Financera i la Carta Ètica
– Podem
– Partit X, a partir de Obligaciones de gobiernos y ciudadanos, i Condiciones del
eurodiputado
– Parlament Ciutadà
– ANOVA
– Bildu
– Procés Constituent, a partir de Per un municipalisme constituent
Guanyem Barcelona, a partir de Principis i compromisos per iniciar un camí.

 

Descarga

Anuncios