Manifiesto


IRABAZI-GANEMOS: Errenteria indartzeko ekimen soziala eta politikoa
IRABAZI-GANEMOS: Una iniciativa social y política para impulsar Errenteria

Aldaketa garaietan bizi gara, eta ez dugu etsiko egoera horrekin eta aldatu egin nahi dugu. Horregatik, batzearen eta oinarrizkoaren alde egiteko apustua egiteko garaia da: Errenteria bidezko, iraunkor, solidario eta parte-hartzaileagoa nahi dugu.
Vivimos tiempos de cambios, no nos resignamos a esta situación y queremos cambiarla, es el momento de sumar y apostar por lo fundamental: queremos una Errenteria más justa, sostenible, solidaria y participativa.

Horregatik Irabazi-Ganemos Errenteria ekimena sustatu nahi dugu. Ekimena bultzatu nahi dugu prozesua era parte-hartzaile batean jarduteko (prozesu eratzailea, eduki pragmatikoa sortzea, etab.). Bateratze guneen alde egin dugu. Errenterian beste gune bat eraiki nahi dugu, bakoitzaren identitatea errespetatuz, osatzen duten batuketa aritmetikoaren harago joateko.
Por eso impulsamos la Agrupación de Electores Irabazi-Ganemos Errenteria. Queremos lanzar esta iniciativa con la premisa de que el proceso se desarrolle de forma participativa (proceso constitutivo, generación de contenido programático, etc). Apostamos por crear espacios de confluencia. Queremos construir un nuevo espacio en Errenteria que, respetando la identidad de cada cual, vayan más allá de la suma aritmética de las partes que los integran.

Pentsatzen dugu beharrezkoa dela etika, aniztasun, ezker, ekologia politiko, feminismo eta errepublikaren aldeko baloreen oinarriak konpartitzen ditugunok biltzea. Bereziki publikoa zainduko duen Errenteria nahi dugu. Non bertan etxebizitza bermatuko dugun, hezkuntza, berdintasuna, osasuna eta jendearen ongizatea, etxe-kaleratzerik eta bidegabekeriarik gabe, demokrazia parte-hartzailea nahi dugu, gizarte-kontrol, aurrekontu parte-hartzaile eta herri-ekimen eta -kontsultekin batera. Gizarte zerbitzuen kudeaketa publikoaren alde egingo duen Errenteria nahi dugu, hala nola ekonomia sozial eta kalitatezko eta enplegu iraunkorraren, energia eredu berri baten eta ingurumena babesteko ausart alde egingo duena.
Consideramos necesario que quienes compartimos los valores de la ética, diversidad, izquierda, ecología política, solidaridad, feminismo y republicanismo que nos inspiran, se encuentren. Queremos una Errenteria donde se cuide con especial celo lo público. Donde se garantice la vivienda, la educación, la igualdad, la sanidad, el bienestar de la gente, libre de desahucios e injusticias, queremos democracia participativa, con controles sociales, con presupuestos participativos y con iniciativas y consultas ciudadanas. Una Errenteria que apueste por la gestión pública de los servicios sociales, por la economía social y por la creación de empleo de calidad y sostenible, por un nuevo modelo energético y por la protección decidida del medio ambiente.

Horregatik guztiagatik, lanean arituko gara, pausoka eta behetik. Badakigulako topaketa gertatzen dela politika zehatzetan eta programaren lanketan, denok nahi dugun Errenteria hobe hori, bidezkoagoa eta solidarioagoa eraikitzeko. Horretarako laneko hainbat fase eta oinarrizko lerro ezarri ditugu.
Por todo ello, vamos a trabajar paso a paso y desde abajo. Porque sabemos que el encuentro se hace en las políticas concretas y en la elaboración del programa para construir esa Errenteria mejor, más justa y solidaria a la que aspiramos, estableciendo una serie de fases y líneas básicas de trabajo.

Honakoak ditugu iturri ditugun oinarrizko printzipioak:
Estos son los principios básicos que nos inspiran:
Demokrazia: Ekimen horrek, berdintasunez, integratuko ditu lerro pragmatiko komunak konpartitzen dituzten pertsona guztiak. Denek bere gain hartuko dute funtzionamendurako printzipio orokor gisa protagonismo eta parte-hartze soziala prozesu osoan zehar: lanketa pragmatikoa, hautagai-zerrenda hautatzea, etab. Hautagai-zerrenda hautatzeari dagokionez, bilatuko dugu, guztiok adostuta, oinarrizko printzipio horri ondoen erantzuten dion prozedura, eta, era berean, ekimen sozial eta politiko honetan inplikaturiko pertsona guztien parte-hartze zuzena bermatzea.
Democracia: Esta iniciativa integrará, en pie de igualdad, a todas las personas que compartan las líneas programáticas comunes. Asumiendo como principio general de funcionamiento el protagonismo y la participación social en todo el proceso: elaboración programática, elección de las candidaturas, etc. Respecto a los procesos de elección de candidaturas, se buscará, de común acuerdo, el procedimiento que mejor responda a este principio general, y que garantice la participación directa de todas las personas implicadas en esta iniciativa social y política.
Gardentasuna: Ekimenak funtzionatuko du erabateko gardentasunaz, eta prozesu osoa publiko izango da. Kontuak argi eman behar direlako printzipioa izango dugu abiapuntua instituzio-jarduera guztietan. Hautetsi guztiek bere gain hartu beharko dute bere udal jarduera kontrolatua izateko konpromisoa eta Ekimen soziala eta politikoa osatzen dutenek era demokratikoan hartutako erabakiak zorrotz errespetatuko dituzte.
Transparencia: Esta iniciativa funcionará con absoluta transparencia, todo el proceso será público. Se partirá del principio de rendición de cuentas en todo lo relativo a la actividad institucional. Las y los cargos electos deberán asumir un compromiso de control de su actividad municipal y respetarán escrupulosamente forma democrática las decisiones que se tomen por las y los integrantes de la Iniciativa social y política.
Parte-hartzea: Inskribatutako pertsonentzat eztabaidatzeko gune irekiak bermatuko ditugu, akordioak hartu aurretik eta, ahal den neurrian, adostuta, eta azken batean gehiengoaren printzipio demokratikoa oinarri hartuta.
Participación: se asegurarán espacios deliberativos abiertos a la participación de las personas inscritas, antes de la toma de acuerdos que deberán ser, a ser posible, por consenso y, en última instancia bajo el principio democrático de la mayoría.
Integrazioa: Ekimen honek prozesuan zehar eta era transbertsalean genero ikuspuntua eredutzat hartuko du. Era berean, aniztasunaren aldeko irizpideak erabiliko ditugu, eta barnean hartuko ditu LGTBkoak, migratzaileak eta bestelakoak.
Integración: Esta iniciativa toma como referencia la perspectiva de género en dicho proceso y de manera transversal. También se utilizarán criterios favorables a la diversidad que incluyan a las personas LGTB, migrantes y otros.
Deialdi honen joerarekin bat egiten baduzu, ziur gaude ekarpen asko dituzula egiteko. Ez dugu nahi soilik “aditu direnek” parte-hartzea. Errenteria bizitzeak, egunez egun, horrek ematen digu eskarmentua jakiteko zer hobetu behar dugun gure herrian. Beraz, “lotsa” galdu eta animatu zaitez parte-hartzera.
Sí te identificas con el espíritu de este llamamiento seguro que tienes mucho que aportar. No queremos una participación sólo de “gente experta”. Vivir en Errenteria, su día a día, es lo que nos da la experiencia para saber que es necesario mejorar en nuetro pueblo. Así que no te “cortes” y anímate a participar.

Puedes leer más acerca de nosotros aquí

Anuncios